Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะจ้างแปลบทความวิจัย Written by Super User 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อน้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ Written by Super User 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร Written by Super User 1
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Written by Super User 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการอบรมมัคคุเทศก์ Written by Super User 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมสระฝึกดำน้ำ Written by Super User 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสารเคมีงานสระว่ายน้ำ Written by Super User 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ่อมบำรุงรถยนต์ Written by Super User 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ Written by Super User 3
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมรถยนต์ Written by Super User 7
ตารางแสดงวงเงิน จ้างก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมสระฝึกดำ ศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล Written by Super User 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกาย Written by Super User 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมบำรุงรถยนต์ 40 0160 กระบี่ Written by Super User 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายดูดตะกอนสระว่ายน้ำ Written by Super User 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ่อมบำรุงรถยนต์ 40 0162 Written by Super User 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ นช 3022 Written by Super User 12
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารเรียนพร้อมสระฝึกดำน้ำ Written by Super User 30
ประกาศยกเลิกจ้างซ่อมเสาธง Written by Super User 15
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมสระฝึกดำน้ำ Written by Super User 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประกอบห้องเรียน 3 ชุด Written by Super User 42
ยกเลิกประกาศผู้ชนะงานวิจัยและยกเลิกประกาศซ่อมบำรุงรถยนต์ Written by Super User 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการ Written by Super User 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน นช 1126 Written by Super User 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สำหรับโครงการบริหารการศึกษาคณะวิทย์ Written by Super User 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ สื่อนวัตกรรมและตำราสำหรับศูนย์วิทยบริการ Written by Super User 34