Display # 
Title Author Hits
ประกาศยกเลิกจ้างซ่อมเสาธง Written by Super User 1
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมสระฝึกดำน้ำ Written by Super User 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประกอบห้องเรียน 3 ชุด Written by Super User 26
ยกเลิกประกาศผู้ชนะงานวิจัยและยกเลิกประกาศซ่อมบำรุงรถยนต์ Written by Super User 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการ Written by Super User 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน นช 1126 Written by Super User 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สำหรับโครงการบริหารการศึกษาคณะวิทย์ Written by Super User 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ สื่อนวัตกรรมและตำราสำหรับศูนย์วิทยบริการ Written by Super User 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานสารบรรณ Written by Super User 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการเกี่ยวกับงานวิจัย Written by Super User 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการบริหารจัดการสำนักงาน Written by Super User 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพัก Written by Super User 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มงานวิจัย เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Written by Super User 44
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา 3 ชุด Written by Super User 61
ตารางแสดงวงเงิน ซื้อครุภัณท์การศึกษา 3 ชุด Written by Super User 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกาย Written by Super User 49
แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา 3 ชุด Written by Super User 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ กง363 Written by Super User 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดขยายภาพพร้อมใส่กรอบรูป Written by Super User 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเสาธง Written by Super User 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะ Written by Super User 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแบบอาคารพร้อมสระฝึกดำน้ำ Written by Super User 48
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมสระฝึกดำน้ำ Written by Super User 68
ประกาษผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ Written by Super User 68