Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายไฟฟ้าระบบเครื่องปรับอากาศ Written by Super User 155
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน Written by Super User 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 144
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องเรียน Written by Super User 123
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว Written by Super User 153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหน้าต่างและประตูบานเลื่อน Written by Super User 127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า Written by Super User 126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร Written by Super User 125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง Written by Super User 123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การนวด Written by Super User 146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง Written by Super User 115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต้นท์โครงเหล็ก Written by Super User 120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ Written by Super User 118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา Written by Super User 123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝักบัวชำระ Written by Super User 135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ Written by admintnsukbi1 119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน Written by admintnsukbi1 140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุม Written by admintnsukbi1 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Written by admintnsukbi1 146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ Written by admintnsukbi1 125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ Written by admintnsukbi1 127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำสระว่ายน้ำ Written by admintnsukbi1 131
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by admintnsukbi1 114