Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมสระฝึกดำน้ำ Written by Super User 176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา Written by Super User 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบท่อวาล์วสะดือสระว่ายน้ำ Written by Super User 99
ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างแปลบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ Written by Super User 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ Written by Super User 96
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัมมนาทางวิชาการครูพี่เลี้ยง Written by Super User 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มและจัดทำหนังสือคู่มือ Written by Super User 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์วิทยบริการ Written by Super User 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อคอกลม Written by Super User 93
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Written by Super User 111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำหรับต่อเชื่อมระบบเครือข่ายความเร็วสูง Written by Super User 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า Written by Super User 98
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า Written by Super User 98
ประกาศผู้ชนะจ้างแปลบทความวิจัย Written by Super User 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อน้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ Written by Super User 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร Written by Super User 104
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Written by Super User 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการอบรมมัคคุเทศก์ Written by Super User 106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมสระฝึกดำน้ำ Written by Super User 123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสารเคมีงานสระว่ายน้ำ Written by Super User 106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ่อมบำรุงรถยนต์ Written by Super User 108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ Written by Super User 103
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมรถยนต์ Written by Super User 107
ตารางแสดงวงเงิน จ้างก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมสระฝึกดำ ศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล Written by Super User 172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกาย Written by Super User 135