Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมบำรุงรถยนต์ 40 0160 กระบี่ Written by Super User 135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายดูดตะกอนสระว่ายน้ำ Written by Super User 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ่อมบำรุงรถยนต์ 40 0162 Written by Super User 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ นช 3022 Written by Super User 106
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารเรียนพร้อมสระฝึกดำน้ำ Written by Super User 126
ประกาศยกเลิกจ้างซ่อมเสาธง Written by Super User 109
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมสระฝึกดำน้ำ Written by Super User 122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประกอบห้องเรียน 3 ชุด Written by Super User 147
ยกเลิกประกาศผู้ชนะงานวิจัยและยกเลิกประกาศซ่อมบำรุงรถยนต์ Written by Super User 148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการ Written by Super User 137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน นช 1126 Written by Super User 125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สำหรับโครงการบริหารการศึกษาคณะวิทย์ Written by Super User 123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ สื่อนวัตกรรมและตำราสำหรับศูนย์วิทยบริการ Written by Super User 128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานสารบรรณ Written by Super User 129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการเกี่ยวกับงานวิจัย Written by Super User 119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการบริหารจัดการสำนักงาน Written by Super User 140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพัก Written by Super User 139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มงานวิจัย เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Written by Super User 142
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา 3 ชุด Written by Super User 152
ตารางแสดงวงเงิน ซื้อครุภัณท์การศึกษา 3 ชุด Written by Super User 141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกาย Written by Super User 137
แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา 3 ชุด Written by Super User 145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ กง363 Written by Super User 139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดขยายภาพพร้อมใส่กรอบรูป Written by Super User 144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 138