Display # 
Title Author Hits
สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ(รถบัสปรับอากาศ) จำนวน 5 คัน Written by Super User 607
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องยิงลูกเทนนิส ๑ เครื่อง และชุดอุปกรณ์กีฬาเรือพาย ๑ ชุด Written by Super User 638
สอบราคาซื้อตำราสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท Written by Super User 620
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Written by Super User 701
ร่างขอบเขตของงาน ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ๑. ความเป็นมา ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น ๑ หลัง Written by Super User 935
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องยิงลูกเทนนิส ๑ เครื่อง และชุดอุปกรณ์กีฬาเรือพาย ๑ ชุด Written by Super User 857
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ...18 พ.ค. 2558... Written by Super User 758
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...31 มีนาคม 2558... Written by Super User 828
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่... 27 มีนาคม 2558... Written by Super User 803
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา...26 มี.ค.58 Written by Super User 977
TORการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ...13 มีนาคม 2558... Written by Super User 903
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ... 13 มีนาคม 2558 Written by Super User 775
TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ...3 มีนาคม 2558.. Written by Super User 2219
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ... 11 ก.พ. 2558 Written by Super User 1120
จ้างออกแบบจ้างเขียนแบบโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ... 4 ก.พ. 2558 Written by Super User 2213
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา ...2 ก.พ. 58 Written by Super User 896
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน 24 พ.ย. 2557 Written by Super User 933
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2557 Written by Super User 912
TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 13 พ.ย. 2557 Written by Super User 1021
สอบราคาจ้างเช่าเหมายานพาหนะ จำนวน ๕ คัน ยื่นซอง วันที่ ๑๖ ถึง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ Written by Super User 991