Display # 
Title Author Hits
ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว Written by Super User 316
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน Written by Super User 327
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างผู้ช่วยวิจัย Written by Super User 494
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ Written by Super User 422
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Written by Super User 432
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล Written by Super User 467
ประกาศสถาบัน เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลและลู่วิ่ง Written by Super User 503
ประกาศสถาบันเรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง และ คูระบายน้ำ Written by Super User 392
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Written by Super User 450
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง คูระบายน้ำ คสล. Written by Super User 435
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Written by Super User 392
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Written by Super User 403
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2560 Written by Super User 394
TOR เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Written by Super User 427
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม Written by Super User 413
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาจ้างเจ้าหน้าที่ Written by Super User 409
ตารางแสดงวงเงิน ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 409
ตารางแสดงวงเงิน ซื้อวัสดุกีฬา Written by Super User 461
ตารางแสดงวงเงิน ซื้อวัสดุกีฬา Written by Super User 375
ตารางแสดงวงเงิน ซื้อสารเคมี Written by Super User 463
ตารางแสดงวงเงิน วัสดุงานบ้านงานครัว Written by Super User 452
ประกาศผู้ชนิการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารเรียน Written by Super User 445
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล 4 ชั้น Written by Super User 485
ตารางแสดงวงเงิน 9 รายการ Written by Super User 502
ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น Written by Super User 754