Display # 
Title Author Hits
สอบราคาจ้างการจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า Written by Super User 756
สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ(รถบัสปรับอากาศ) จำนวน 5 คัน Written by Super User 654
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องยิงลูกเทนนิส ๑ เครื่อง และชุดอุปกรณ์กีฬาเรือพาย ๑ ชุด Written by Super User 686
สอบราคาซื้อตำราสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท Written by Super User 667
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Written by Super User 759
ร่างขอบเขตของงาน ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ๑. ความเป็นมา ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น ๑ หลัง Written by Super User 1029
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องยิงลูกเทนนิส ๑ เครื่อง และชุดอุปกรณ์กีฬาเรือพาย ๑ ชุด Written by Super User 926
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ...18 พ.ค. 2558... Written by Super User 815
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...31 มีนาคม 2558... Written by Super User 880
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่... 27 มีนาคม 2558... Written by Super User 848
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา...26 มี.ค.58 Written by Super User 1039
TORการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ...13 มีนาคม 2558... Written by Super User 954
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ... 13 มีนาคม 2558 Written by Super User 823
TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ...3 มีนาคม 2558.. Written by Super User 2719
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ... 11 ก.พ. 2558 Written by Super User 1259
จ้างออกแบบจ้างเขียนแบบโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ... 4 ก.พ. 2558 Written by Super User 2384
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา ...2 ก.พ. 58 Written by Super User 933
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน 24 พ.ย. 2557 Written by Super User 988
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2557 Written by Super User 955
TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 13 พ.ย. 2557 Written by Super User 1070
สอบราคาจ้างเช่าเหมายานพาหนะ จำนวน ๕ คัน ยื่นซอง วันที่ ๑๖ ถึง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ Written by Super User 1038