Display # 
Title Author Hits
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 Written by Super User 79
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Written by Super User 89
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยตน์ทางราชการ Written by Super User 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบรูปรายการปรับปรุงรั้ว ป้าย และซุ้มประตู Written by Super User 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาโรงยิมตะกร้อ Written by Super User 106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน Written by Super User 109
ประกาศซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ Written by Super User 92
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง Written by Super User 105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง Written by Super User 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกระเบื้องปูพื้น Written by Super User 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเหล็กดัด Written by Super User 108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Written by Super User 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีงานสระว่ายน้ำ Written by Super User 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Written by Super User 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Written by Super User 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก Written by Super User 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาและเสื้อผู้ฝึกสอน Written by Super User 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงาน Written by Super User 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล Written by Super User 115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกซ้อมกีฬารักบี้ฟุตบอล Written by Super User 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง Written by Super User 105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร Written by Super User 93