Display # 
Title Author Hits
สอบราคาจ้างการจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า Written by Super User 1110
สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ(รถบัสปรับอากาศ) จำนวน 5 คัน Written by Super User 878
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องยิงลูกเทนนิส ๑ เครื่อง และชุดอุปกรณ์กีฬาเรือพาย ๑ ชุด Written by Super User 897
สอบราคาซื้อตำราสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท Written by Super User 868
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Written by Super User 1049
ร่างขอบเขตของงาน ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ๑. ความเป็นมา ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น ๑ หลัง Written by Super User 1452
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องยิงลูกเทนนิส ๑ เครื่อง และชุดอุปกรณ์กีฬาเรือพาย ๑ ชุด Written by Super User 1199
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ...18 พ.ค. 2558... Written by Super User 1040
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...31 มีนาคม 2558... Written by Super User 1109
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่... 27 มีนาคม 2558... Written by Super User 1073
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา...26 มี.ค.58 Written by Super User 1282
TORการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ...13 มีนาคม 2558... Written by Super User 1185
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ... 13 มีนาคม 2558 Written by Super User 1056
TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ...3 มีนาคม 2558.. Written by Super User 3592
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ... 11 ก.พ. 2558 Written by Super User 1688
จ้างออกแบบจ้างเขียนแบบโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ... 4 ก.พ. 2558 Written by Super User 2892
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา ...2 ก.พ. 58 Written by Super User 1202
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน 24 พ.ย. 2557 Written by Super User 1242
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2557 Written by Super User 1187
TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 13 พ.ย. 2557 Written by Super User 1306
สอบราคาจ้างเช่าเหมายานพาหนะ จำนวน ๕ คัน ยื่นซอง วันที่ ๑๖ ถึง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ Written by Super User 1282