ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป

 

 


สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

ระดับปริญญาตรี   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประเภททั่วไป) 


๑. ประกาศรับสมัคร  |เอกสารประกาศรับสมัคร pdf | แผ่นพับแนะนำคณะ |

๒. สมัครด้วยตนเอง ณ คณะที่ต้องการเข้าศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ หรือ สมัครผ่านระบบ...กดเพื่อสมัคร ....

  


  

                  ประกาศสถาบันการพลศกึษา วิทยาเขตกระบี่

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประเภททั่วไป)

 ...........................................................................

ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในวิทยาเขต สังกัดสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในแต่ละวิทยาเขต เพื่อให้การรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ (ประเภททั่วไป) ดังต่อไปนี้

๑. หลักสูตรที่เปิดรับ

          ๑.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต

                   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (๔ ปี)

                             - วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา    จำนวน     ๓๐   คน

          ๑.๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต

                   ๑.๒.๑ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ (๔ ปี)                จำนวน     ๒๐   คน

                   ๑.๒.๒ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (๔ ปี)          จำนวน     ๓๐   คน

          ๑.๓ ศึกษาศาสตรบัณฑิต

                   สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี)                                           จำนวน    ๓๐   คน                                                            

                                                รวมทั้งสิ้น   ๑๑๐  คน

 

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร

          ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างการเรียน

ในภาคเรียนสุดท้าย

          ๒.๒ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          ๒.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี

๒.๔ กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัดมาแสดง 

๓. หลักฐานการสมัคร

          ๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และถ่ายภายในระยะเวลา

ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร

          ๓.๒ ใบระเบียนสะสม (รบ.) ฉบับสำเร็จการศึกษา หรือใบระเบียนสะสม (รบ.) ๕ ภาคเรียนสำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

          ๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ จำนวน ๑ ฉบับ

          ๓.๔ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

          ๓.๕ กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัดมาแสดง

          ๓.๖ สำเนาใบรับรองผลการแข่งขันกีฬาหรือเกียรติบัตรอื่นๆ

 

๔. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

            ค่าสมัครเข้าเรียน ๓๐๐ บาท

 

๕. กำหนดการรับสมัคร

           ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

 

๖. ขั้นตอนการสมัคร

          ๖.๑ ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ คณะที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ (ในวัน และเวลาราชการ) หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ WWW.ipeKrabi.ac.th (ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐)

          ๖.๒ การชำระเงินให้พิมพ์ใบสมัครจากระบบฯ นำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ๓๐๐ บาท การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามรายละเอียด ดังนี้

๖.๒.๑ ชำระเงินผ่านงานการเงินและบัญชีของของวิทยาเขต (๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวัน และเวลาราชการ) เมื่อชำระเงินแล้วนำใบเสร็จฯพร้อมหลักฐานการสมัครไปแสดงที่คณะที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ เพื่อรับการยืนยันในระบบฯ และรอรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากคณะ

๖.๒.๒ ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (๑ กุมภาพันธ์ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) ให้ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้จากระบบฯ ภายหลังจากการชำระเงินแล้ว ๓ วัน และนำรูปถ่ายของผู้สมัครติดบนบัตร เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวในวันเข้าสอบ และ ส่งหลักฐานการสมัครมายังสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เลขที่ ๑๑๑ ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐ (ระบุคณะที่สมัคร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ,คณะศิลปศาสตร์ ,และคณะศึกษาศาสตร์)

          ๖.๓ นักศึกษาจะสมัครเข้าศึกษาได้เพียงคณะเดียว และหากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนคณะจะต้องดำเนินการสมัครและชำระเงินใหม่ (ข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก)

          ๖.๔ วิทยาเขตจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

                  

๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

          - วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๘.การสอบคัดเลือก

          วันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๐

 

 

๙. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

 

           วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

๑๐. รายงานตัว

            วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

          ๑๐.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวกับคณะที่สอบผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่งานการเงินและบัญชี ตามวันเวลาที่กำหนดในการประกาศฯ

          ๑๐.๒ หลักฐานการรายงานตัว ประกอบด้วย

                   ๑๐.๒.๑ ใบระเบียนสะสม (รบ.) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

(พร้อมรับรองความถูกต้องสำเนา)

                    ๑๐.๒.๒ ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ (พร้อมรับรองความถูกต้องสำเนา)

                   ๑๐.๒.๓ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ (พร้อมรับรองความถูกต้องสำเนา)

                   ๑๐.๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

                   ๑๐.๒.๕ หนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ    

                    ๑๐.๒.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  

                                    ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                  

                                                                   (นายภานุ  ศรีวิสุทธิ์)

                                                       ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                                             รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  ประจำวิทยาเขตกระบี่