กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการแต่งกายของบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ..ปรับปรุงล่าสุด..

กำหนดการพิธีฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

 

      เวลา                                             รายการ

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.                      ลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต รับคู่มือบัณฑิต

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.                     รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตกระบี่                                                               กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.                     ชี้แจงคู่มือบัณฑิต โดย นายสุธน  เพ็ชรนิล

                                                ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.                     บัณฑิตทุกท่านชมวีดีโอการฝึกซ้อม

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.                     พัก

๑๐.๔๕ – ๑๒. ๐๐ น.                    ดำเนินการฝึกซ้อมเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                     พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.                     เก็บข้อมูลการมีงานของบัณฑิต

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.                     ดำเนินการฝึกซ้อมเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ต่อ)

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.                      พัก

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.                     ดำเนินการฝึกซ้อมเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ต่อ)พัก

 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

 

      เวลา                                             รายการ

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.                     ลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.                     ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.                     พัก

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.                     ดำเนินการฝึกซ้อมเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                     พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.                     ฝึกซ้อมเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่เหมือนจริง)  

หมายเหตุ :  ให้นักศึกษารุ่นน้องร่วมแสดงความยินดี เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

                 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

                บัณฑิตจะต้องเข้าซ้อมครบทุกครั้งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 


 

  

 ข้อควรระวัง : กระโปรงบัณฑิตหญิงห้ามมีการผ่า 

                    รองเท้าห้ามมีโลหะ  และ รองเท้าบัณฑิตชายจะมีหรือไม่มีเชือกผูกรองเท้าก็ได้ 


Download แบบตอบรับ ได้ที่นี่ 


 

*** download แบบฟอร์มจองชุดครุย *** รายชื่อบัณฑิตที่ได้สั่งจองชุดครุยกับทางสถาบัน ***


รายละเอียดที่ควรทราบ

๑. ให้บัณฑิตทุกคนนำรูปถ่ายชุดครุย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป มาในวันฝึกซ้อมย่อย เพื่อใช้ติดบัตรฝึกซ้อม  

๒. กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร .. download ..

๔. การแต่งกายของบัณฑิตสถาบันการพลศึกษา ... download ...

๕. ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต ... download ...

๖. รายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ... download ...

๗. แบบจองชุดครุย ... download ...  รายชื่อบัณฑิตที่สั่งจองชุดครุยกับทางสถาบัน ... New

๘. แบบตอบรับเข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร ... download ...

 ๗. รายชื่อบัณฑิตที่ตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ...อยู่ระหว่างรอข้อมูล ...


 แนวทางการแต่งกายของบัณฑิตสถาบันการพลศึกษาจากปีก่อน (อาจจะมีการปรับเปลี่ยน)