ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป

Download รายชื่อ...

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประเภททั่วไป)

…………………………………………………

        ตามที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภททั่วไปนั้น บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก จานวน ๑๐๒ คน และลำดับสำรองคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๒ คน ดังต่อไปนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

๑. นายกมลพชร์ ชนะสงคราม

๒. นายกฤษดา ชูศรี

๓. นายกิตติโสภณ ผลแดง

๔. นางสาวเกษร ป้องขันธ์

๕. นายคุณากร แก้วนวล

๖. นายเจตริน บุญโชติ

๗. นายณัฐพงศ์ สุมาลี

๘. นายดานิช ยูโซ๊ะ

๙. นายทัชชา บัวเนี้ยว

๑๐. นายธนกร เพชรคง

๑๑. นายธนวัฒน์ เกษรบัว

๑๒. นายธรรมกุล ทองแดง

๑๓. นายธรรมรัตน์ คงอินทร์

๑๔. นายธวัชชัย ฆังมณี

๑๕. นายธีรยุทธิ์ คงทิพย์

๑๖. นายนครินทร์ พรหมอินทร์

๑๗. นางสาวนงลักษณ์ ไพลดา

๑๘. นางสาวนิลาวัลย์ ไชยฉิม

๑๙. นายปภาวิน จาปาทอง

๒๐. นางสาวพรทิพย์ เทศพันธ์

๒๑. นายพรพิศิษฐ์ เพ็งรักษ์

๒๒. นายพรรษกร สายเส็น

๒๓. นายพลวัต แสวงสุข

๒๔. นายยูโสป ลาสมัน 

๒๕. นางสาววรรณนิสา รอดนัดเรศน์

๒๖. นางสาววรรษชล ปั้นทอง

๒๗. นายวิศวะ คงศรีชาย

๒๘. นายวีระยุทธ บุญอินทร์

๒๙. นายศักดิ์ชัย เสนะจุติ

๓๐. นางสาวศิริพร สุกรี

๓๑. นายสมเจตน์ เหล็มนุ้ย

๓๒. นายสหรัฐ สายนุ้ย

๓๓. นายสิทธาพร พร้อมมูล

๓๔. นายสุริยัน ขวัญเรียง

๓๕. นายอธิกฤษ พงษ์พานิช

๓๖. นายอนุศิษฏ์ พรหมกุล

๓๗. นายอัฟหมัดตัรฟิร มะแซสะอิ

๓๘. นายอิรฮัม ขาเดร์

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ

๑. นางสาวดุษฏี มาศโอสถ

๒. นางสาวปานิตา กิตติธรณีรัตน์

๓. นายสุรินทร์ รามพรหม

๔. นางสาวอนุธิดา พันธสาย

๕. นายศักดา เหล็กพล

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว

๑. นางสาวกนิษฐา หอมสูง

๒. นายจักรกฤษณ์ บ้าเหร็ม

๓. นางสาวจินตพร จงรักษ์

๔. นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรกระจาย

๕. นายจีรศักดิ์ กลับฉิ่ง

๖. นางสาวชลิฎา รุ่งสันเทียะ

๗. นายชวนากร ชนะเมือง

๘. นายชัยกิตติ ศรีขวัญเมือง

๙. นายชัยธวัฒน์ ช่วยบารุง

๑๐. นายชาดล โกศลจารัส

๑๑. นางสาวณัฐชยา คนรู้

๑๒. นายดลรอฝี ชายเสย

๑๓. นายธนพงษ์ นบนอบ

๑๔. นางสาวนัฐชิมา เกื้อเดช

๑๕. นางสาวนัฐสิมา ยุมยวง

๑๖. นายภาณุพงศ์ พึ่งหล้า

๑๗. นางสาวรัชนีวรรณ อ้นบุตร

๑๘. นางสาววราภรณ์ บ้านนบ

๑๙. นางสาววไลพร ทองสาม

๒๐. นายวุฒิพงศ์ วงศ์ศิร

๒๑. นายศิวกร มุคุระ

๒๒. นายสมพงษ์ สูหน้าหู

๒๓. นางสาวสิริมา อ้วนทรัพย์

๒๔. นางสาวสุชาวดี พ่อค้า

๒๕. นางสาวสุดารัตน์ รักมิตร

๒๖. นางสาวสุธิดา หยังกูล

๒๗. นายสุรเชษฐ์ คชบรรดิษฐ์

๒๘. นายสุวัฒน์ ศรียาน

๒๙. นางสาวโสราญา สายนุ้ย

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

สาขาวิชาพลศึกษา

๑. นายกนก ปรีดาสุริยชัย

๒. นายเกียรติศักดิ์ ขุนทองจันทร์

๓. นายจตุพร สวัสดีมาก

๔. นายจักรพันธ์ วังหิน

๕. นายชินวัตร เกื้อกูลสงค์

๖. นายโชคชัย จู่วาที

๗. นายฐานตะวัน จิตสุคนธ์

๘. นายฐานันดร สารควิโรจน์

๙. นางสาวณัฐฑาริกา ราชธาน

๑๐. นางสาวณัฐธิดา ดีพรม

๑๑. นายถนิต เหลนเพ็ชร

๑๒. นายธนพล เอกศรีวิชัย

๑๓. นายธันย์ตระกูล พัฒนสิงห์

๑๔. นายธันยากร ศรีมณี

๑๕. นายบุญธรรม ไชยภา

๑๖. นายพรชัย เเซ่เหยียน

๑๗. นายพิษณุพงษ์ ผิวดี

๑๘. นายพุฒิ ชิโนกุล

๑๙. นายยุทธติพงษ์ นิลเอี่ยม

๒๐. นายวริทธิ์ธร เททวิวัฒน์

๒๑. นายศุภชัย ชูศรีนวล

๒๒. นายสัมพันธ์ รัตนพันธ์

๒๓. นายสิขรินทร์ หีมเกตุ

๒๔. นางสาวสุวรรณณี บุญถนอม

๒๕. นายอนันต์ชัย แสงจันทร์

๒๖. นายอนาวิน ปราบดิน

๒๗. นางสาวอังคณี ดาเขียว

๒๘. นายอีรฟาน ขาเดร์

๒๙. นายเอกรินทร์ ขาวเล็ก

๓๐. นายฮาซัน ทองเครือ

 

รายชื่อสำรอง

๑. นายณัฐพงษ์ บุญชาติ

๒. นายธันย์ชนก กลางถิ่น

๓. นายกฤษณะ โกงกาง

๔. นายอัษฎาวุธ สมบูรณ์

๕. นายธวัชชัย ดารากัย

๖. นางสาวพรนิพา อมยา

๗. นายชินวัตร ช่างเหล็ก

๘. นายณัฐพงษ์ ปะการะไพธิ์

๙. นายอธิราช ฤทธิรุตม์

๑๐. นางสาวศศิธร อิสสระ

 

        ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ไปรายงานตัวในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ คณะที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัวดังนี้

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร)

๒. ใบระเบียนสะสม (รบ.) ฉบับสาเร็จการศึกษา จานวน ๒ ฉบับ (พร้อมนาฉบับจริงมาแสดง)

๓. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ พร้อมสาเนา จานวน ๒ ฉบับ (พร้อมนาฉบับจริงมาแสดง)

๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๒ ฉบับ

๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

        ผู้ที่ไม่มารายงานตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

         ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                               

                                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยศักดิ์ เทียนธวัช)

                                                                                  ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทน

                                                                       รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจาวิทยาเขตกระบี่


เอกสารแนบ คณะศึกษาศาสตร์

รายละเอียดที่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ต้องเตรียมพร้อม

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับรายงานตัวในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

พร้อมรายละเอียดที่ต้องเตรียมมาในวันที่เข้ารับรายงานตัว มีดังนี้

- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา เป็นเงินจานวน ๑,๐๐๐ บาท

- ค่าลงทะเบียนเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นเงินจานวน ๖,๐๐๐ บาท

- ค่าจองเครื่องแต่งกายของนักศึกษา เป็นเงินจานวน ๔,๐๐๐ บาท

- ค่าคู่มือนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นเงินจานวน ๒๕๐ บาท

- ค่าบัตรนักศึกษา เป็นเงินจานวน ๑๐๐ บาท

- ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น “ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาใน สาขาพลศึกษา “

- ในกรณีที่นักกีฬาเข้าเกณฑ์ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนให้เตรียมเกียรติบัตรยืนยันในวันรายงานตัว