ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 รอบ 2

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประเภททั่วไป รอบ ๒)

                                                ……………….………………………..

                   ตามประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่  ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.๔ ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.๔ ปี) ตั้งแต่วันที่  ๑๖ พฤษภาคม ถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น  สถาบันฯจึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อ จำนวน  ๑๐๘  คน  คือ

                   ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.๔ปี)              จำนวน          ๖๖    คน

                   ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.๔ ปี)              

                             - สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ     จำนวน          ๑๔    คน 

 

                   - สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ       จำนวน         ๒๘    คน                

Download รายชื่อ