ประกาศเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

 

                                                                                

                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  ภู่หลำ)              

 

                                               รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  ประจำวิทยาเขตกระบี่