ประกาศการยกเว้นค่าเล่าเรียนภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560

ประกาศ

ให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์และประสงค์ยกเว้นค่าเล่าเรียนภาคปลาย

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ให้ดำเนินการยื่นคำร้อง

ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และแนบหลักฐานประกอบ

นำส่งงานกิจการนักศึกษา

อาคารวิทยบริการชั้น ๒ ภายใน

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ยกเว้นค่าเล่าเรียน

 


เนื่องจากขณะนี้ระบบ E-education ยังคงเป็นภาคเรียนต้นจึงไม่สามารถยื่นคำร้อง ทบ.1 ในระบบได้  ให้นักศึกษาเขียนคำร้องลงในแบบฟอร์มซึ่งติดต่อขอได้ที่คณะ หรือห้องกิจการนักศึกษา


 

หมายเหตุ

               หากนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการในระบบ E-Education ได้ ให้ติดต่อขอรับแบบฟอร์มจากคณะ หรือ ห้องกิจการนักศึกษา อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่