พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560

      พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เมื่อวันพฤหัส ที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงยิม 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ประกอบด้วยคณะผูู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีกว่า 500 คน โดยพิธีเร่ิมจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หลำ ได้จุดเทียน ธูป สักการะ ทำการเจิมอุปกรณ์กีฬา การแสดงในพิธีเปิดของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  นักศึกษาไหว้ครู มีการตัดสินพานไหว้ครู การมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบัน และท่านนายกสมาคมกีฬา นายสมเกียรติ กิตติธรกุล มอบทุนให้กับนักศึกษา และมีการแสดงของนักศึกษาคณะศึิกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ