รับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

เรื่อง  รับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

.........................................

    ตามที่สถาบันการพลศึกษากองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ แจ้งให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนปละประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สรรหาดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามระเบียบการสรรหา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้

๑.      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๒ ตำแหน่ง

๑.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร

     ๑.๑.๑ สัญชาติไทย

     ๑.๑.๒ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

     ๑.๑.๓ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

     ๑.๑.๔ มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

     ๑.๑.๕ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ

              หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

              พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ

              - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

              - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

              - โรคติดยาเสพติดให้โทษ

              - โรคพิษสุนัขบ้า

              - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง

                  และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

     ๑.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด

              ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ประทำโดยประมาท หรือความผิด

 

              ลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๑.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ

                     หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวัสดุอุปกรณ์กีฬา  จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๒.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร

     ๒.๑.๑ สัญชาติไทย

     ๒.๑.๒ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

     ๒.๑.๓ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

              - สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

              - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

              - สาขาการฝึกสอนกีฬา

              - สาขาพลศึกษา,สาขาสุขศึกษา

              - สาขาศึกษาสุขศึกษา

              - สาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิการ

              - สาขาการจัดการกีฬา

              - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ

              - สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา,สาขานันทนาการเชิงพานิชและการท่องเที่ยว

              - สาขาผู้นำนันทนาการ,สาขาวิชาการพัฒนากีฬาและนันทนาการชุมชน

     ๒.๑.๔ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

     ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ

              หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

              พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ

              - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

              - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

              - โรคติดยาเสพติดให้โทษ

              - โรคพิษสุนัขบ้า

              - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง

                  และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

     ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด

              ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ประทำโดยประมาท หรือความผิด

              ลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                   ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ

 

                    หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๓.  หลักฐานการสมัคร

                        ๓.๑  สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) จำนวน ๑ ฉบับ

                        ๓.๒  สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองฉบับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติที่แสดงว่า

                                 เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

                        ๓.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๑ ฉบับ

                        ๓.๔  สำเนาทะเบียน  จำนวน ๑ ฉบับ

                        ๓.๕  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล

                              และคำนำหน้าชื่อ จำนวน ๑ ฉบับ 

๔.  กำหนดการรับสมัคร

                             ๔.๑  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  

ณ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

                             ๔.๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ งานบุคคล ฝ่ายบริหารา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

                             ๔.๓  คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่   

                             ๔.๔  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

                                         ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

                                                                                         

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หลำ)

                                       รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตกระบี่