กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ : วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ขอให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมซ้อมเสมือนจริง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่