ตารางเรียนภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561

คณะศึกษาศาสตร์

ชั้นปีที่ 1    ห้อง 1 | ห้อง 2  | ห้อง 3

ชั้นปีที่ 2    ห้อง 1 | ห้อง 2  | ห้อง 3

ชั้นปีที่ 3    ห้อง 1 | ห้อง 2  | ห้อง 3

ชั้นปีที่ 4    ห้อง 1 | ห้อง 2  |

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ชั้นปีที่ 1    ห้อง 1 | ห้อง 2  | ห้อง 3

ชั้นปีที่ 2    ห้อง 1 | ห้อง 2  | ห้อง 3

ชั้นปีที่ 3    ห้อง 1 | ห้อง 2  | ห้อง 3

ชั้นปีที่ 4    ห้อง 1 | ห้อง 2  | ห้อง 3

คณะศิลปศาสตร์