โครงการพัฒนาคุุณภาพชีวิต

     วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมกับ 3 คณะ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด และกิจกรรมละลายพฤติกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1