กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

        วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ได้จัดพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2561 ณ โรงยิมส์ใหม่ มีคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกว่า 500 คน ในช่วงเช้าเริ่มต้นพิธีการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชา ปัญญาไข รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ได้เป็นประธานจุดธูปเทียน เจิมอุปกรณ์การเรียน และกล่าวเปิดพิธี หลังจากนั้นตัวแทนนักศึกษาแต่ละห้องแต่ละชั้นปีได้นำพานมาไหว้ครู และนักศึกษาที่เหลือได้นำดอกไม้มาไว้ครู อาจารย์ ได้มีการประกวดพานเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของไทย และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมของนักศึกษา มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดดาวเดือนสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่