กิจกรรมออกน้ำเหงื่อและออกน้ำใจ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

            "กิจกรรมออกน้ำเหงื่อและออกน้ำใจ" สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดพังงา  โดยตัวแทนบุคลาและนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรม ในโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดกระบี่ 

            1. ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ไปกลับจากลานประติมากรรมปูดำไปยังสวนสาธารณะธารา

            2. กิจกรรมวิ่งผลัดคฑาจังหวัดกระบี่สู่จังหวัดพังงา

            3. กิจกรรมเก็บขยะบริเวณงาน

            4. นำกิจกรรม warm up และ cool down

            5. สาธิตการวิ่งที่ถูกวิธี

            6.จัดทำสอบสมรรถภาพทางกาย