วันที่ 10 เมษายน 2562 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษพร้อมกับ 3 คณะวิชาได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมจำนวน 180 คน โดยนายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตกระบี่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและให้แนวทางในการดำเนินงาน มีวิทยากรและศิษย์เก่ามาให้ความรู้และการทำงาน