โครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562

โครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

       มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  โดยนายปรีชา จันทรประดิษฐ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กาญจนา กาญจนประดิษฐ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ กิจกรรมครั้งที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์   บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี  โดยได้มอบหมายให้ ดร.กานตินุช สถิรมนัส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และอาจารย์วิกรม พันธุ์เล่ง หัวหน้างานบริการวิชาการสู่ชุมชน จัดดำเนินงานโครงการ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 7 กรกฎาคม 2562 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ (โดยงดดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562)

      โดยวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 1-2 มิถุนายน 2562 เป็นการดำเนินงานโครงการครั้งที่ 2 มีคณะครู จำนวน 4 คน และนักเรียนจากโรงเรียน  บ้านนาปงและโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง จำนวนรวม 100 คน เข้าร่วมในการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี