คู่มือ การแต่งกาย กำหนดการ...วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 กำหนดการฝึกซ้อม ณ วิทยาเขตกระบี่และกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีกาารศึกษา 2560


 

กำหนดการฝึกซ้อม

 


 

การจองชุดครุย


การแต่งกายชุดปกติขาวของว่าที่ร้อยตรี

 


ตัวอย่างแบบจองรูปถ่าย