ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา


1. ประกาศ การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ระดับปริญญตรี  ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา  | ดาวน์โหลด ประกาศ |

2. ใบสมัคร  | ดาวน์โหลดใบสมัคร ทั้ง 2 ประเภท |

2.1 โควตา ประเภท ผลการเรียนดี | ดาวน์โหลด ใบสมัคร |

2.2 โควตา ประเทภ ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา | ดาวน์โหลดใบสมัคร |

3. หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน |ดาวน์โหลดประกาศหลักเกณฑ์|

4. เอกสารแนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 


 การสมัครเรียนด้วยตนเอง  สมัครได้ ณ  ห้องกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2  ในวันและเวลาราชการ