ผู้สนใจเข้าศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

ประกอบด้วย 3 คณะ 

  1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เปิดทำการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  2. คณะศึกษาศาสตร์ เปิดทำการเรียนการสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา
  3. คณะศิลปศาสตร์ เปิดทำการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

     


 

 การเข้าสมัครเข้าศึกษา แบ่งได้เป็น 3 ประเภท

  1. ประเภทโควตา (โควตาทั่วไป , โควตานักกีฬา) เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกช่วงเดือน ธันวาคม ของทุกปี
  2. ประเภทสมัครทั่วไป เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปี
  3. ประเภท Admission เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกพร้อมกับการ Admission ของกระทรวงศึกษาธิการ