ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยศักดิ์ เทียนธวัช         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา เลาหบรรจง         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา พิทักษ์ศานต์      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

  4. อาจารย์ภานุ ศรีวิสุทธิ์                                      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

  5. อาจารย์สุธน เพ็ชรนิล                                      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ