ประกาศเรื่องลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

Download ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

..............................................................................................

                    เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ในภาคปลาย

 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถาบันฯ จึงกำหนดการลงทะเบียนเรียน ดังนี้

                   วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

                             - ช่วงยื่นคำร้องขอเปิดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ (กรณีนักศึกษาตกค้าง)

                             - ช่วงยื่นคำร้องขอเปิดวิชาเรียนสำหรับนักศึกษาตกค้าง/นักศึกษาปกติ

                   วันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

                             - ช่วงบันทึกรายวิชา/บันทึกรายชื่อผู้ได้รับทุนในระบบ E-education

                   วันที่ ๒๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

                             - ช่วงเวลาของการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

                                 (นักศึกษาต้องลงทะเบียนยืนยันรายวิชาในระบบ E-education ให้เสร็จสิ้น

                                 และพิมพ์ใบลงทะเบียน จำนวน ๔ ฉบับ)

- ช่วงชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร/ผ่านงานการเงินและบัญชีของวิทยาเขต

                   วันที่ ๔ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

                             - ช่วงเวลายื่นคำร้องการขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

  (ยื่นคำร้องในระบบ E-education ทบ.๒)

                             - ช่วงขอถอน – ขอเพิ่มรายวิชา, เรียนซ้ำ-เรียนแทน, แก้สัญลักษณ์ I และ

  ขอโอนย้าย – ขอเทียบผลการเรียน

                   วันที่ ๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

                             - ช่วงชำระค่าลงทะเบียนช้า (ปรับ)

                             - ช่วงขอยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอน และนักศึกษาฝึก

                               ประสบการณ์วิชาชีพ (แนบใบโครงสร้างฯ) นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

  ให้ยื่นคำร้อง ขอสำเร็จการศึกษา (ทบ.๑๔) และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ทบ.๑๕)

  ให้เสร็จสิ้น ตามระยะเวลาที่กำหนด

                   วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

                             - ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระเงิน/ไม่ขอผ่อนผัน

                   วันที่ ๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

                             - ช่วงเวลาการยื่นคำร้องขอคืนสภาพ (กรณีไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนด)

 

 วันที่ ๒๐ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- ช่วงยื่นคำร้องของดเรียน (ผลการเรียน W) นักศึกษาปฏิบัติการสอน/

  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                   วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

                             - ช่วงยื่นคำร้องของดเรียน (ผลการเรียน W) นักศึกษาปกติ

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

 

                                                               

                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  ภู่หลำ)

 

                                               รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  ประจำวิทยาเขตกระบี่ประกาศสถาบันกาพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

เรื่องการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

                                              ………………………………..

                   เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ระดับปริญญาโท

ในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถาบันฯ จึงกำหนดการลงทะเบียนเรียน ดังนี้

                   วันที่ ๑๙ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

                             - ช่วงเวลาของการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

                             - ช่วงชำระเงินผ่านงานการเงินและบัญชีของวิทยาเขต

                   วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

                             - วันเปิดภาคการศึกษา

                   วันที่ ๔ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

                             - ช่วงเวลายื่นคำร้องการขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

- ช่วงขอถอน – ขอเพิ่มรายวิชา, เรียนซ้ำ-เรียนแทน, แก้สัญลักษณ์ I และ

  ขอโอนย้าย – ขอเทียบผลการเรียน

                   วันที่ ๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

                             - ช่วงชำระค่าลงทะเบียนช้า (ปรับ)

                             - ช่วงขอยื่นขอสำเร็จการศึกษา

                   วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

                             - ประกาศพ้นสภาพนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระเงิน/ไม่ขอผ่อนผัน        

                   วันที่ ๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

                             - ช่วงเวลาการยื่นคำร้องขอคืนสภาพ (กรณีไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนด) 

                   วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

                             - ช่วงยื่นคำร้องของดเรียน (ผลการเรียน W)

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

                                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                          

 

                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  ภู่หลำ)

 

                                         รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  ประจำวิทยาเขตกระบี่