KM ปัญหาการทำวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

การจัดการความรู้

(KM : Knowledge  Management)

เรื่อง   ปัญหาการทำวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

 

1.       จากปัญหาการทำวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  สถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตกระบี่  สรุปได้ว่า  ปัญหาการทำวิจัย  มีดังนี้

1.1    ด้านผู้วิจัย  ,  ไม่มีแรงจูงใจ,

1)       ขาดประสบการณ์และความชำนาญในการทำวิจัย

2)       ไม่มีแรงจูงใจ

3)      ความตั้งใจและความมุ่งมั่นน้อย  เนื่องจากมีภารกิจอย่างอื่นที่เร่งด่วนต้องทำก่อน

1.2    แหล่งเผยแพร่ 

1.3    ด้านเงินทุน

1)       แหล่งเงินทุนมีจำกัด

2)      ไม่ทราบแหล่งเงินทุนในการทำวิจัย

3)      วิธีขอเงินทุนในการทำวิจัยยุ่งยาก  ซับซ้อน

คำตอบ   ได้ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับดร.  รายาศิต  เต็งกูสุลัยมาน  อาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการทำ

วิจัยของสถาบันฯ  กล่าวถึง  ปัญหาการทำวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกระบี่  สรุปได้ว่า

1.       ให้มีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยช่วยเสนอแนะ  หรือให้อาจารย์เข้าร่วมทีมงานวิจัย

2.       หางบประมาณเพิ่มเติม

3.       เพื่อเป็นแรงจูงใจ  ให้ถือว่าเป็นผลงานเพื่อพิจารณาความดี  ความชอบ  เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

      

 

2.        ได้ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย  อมิตรพ่าย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กล่าวถึง  ปัญหาการทำวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกระบี่  สรุปได้ว่า 

1.       ให้ Context  กับบริษัทที่มีความต้องการสำรวจการทำวิจัย  เพื่อหาแหล่งเงินทุน

2.       ติดต่อ  อบต,อบจ เพื่อบริการวิชาการชุมชนและทำวิจัย  เช่น  การเก็บข้อมูลงานวิจัยการใช้

              วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยคนในชุมชนในรูปแบบของการเต้นแอโรบิกหรือโยคะ

              โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ช่วย 

3.       การบรูณาการการเรียนการสอนเข้ากับงานวิจัย  โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ช่วย  ทำให้นักศึกษามี

              ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยไปในตัว  เช่น  การทำลู่วิ่งเพื่อสุขภาพ  เป็นต้น