ฐานข้อมูลงานวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์               http://kb.psu.ac.th/psukb/ 

 

2. ห้องสมุดจุฬาลิเน็ท                           www.library.car.chula.ac.th

3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/

 

4. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ethes.htm

5. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://lib20.kku.ac.th/infoliteracy/e-thesismain.html

6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                   http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/search/collection/thesis

7. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย                                     www.thaithesis.org

 

8. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ                       www.nrms.go.th

9. โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS   http://tdc.thailis.or.th/tdc/

10. สสส.                                                        www.thaihealth.or.th

 

11. E-Journal [วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา]   http://www.journalipe.com/index.php/th/